norwaygrantslogo

for English scroll down

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Fundusze Norweskie

Magdalena Potembska-Eberhardt Klinika Femmed realizuje projekt w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 • TYTUŁ PROJEKTU

  „Opracowanie i wprowadzenie innowacyjnej metody wykonywania usług regeneracji chrząstki stawowej za pomocą komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej”  

 • CEL PROJEKTU

  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Klinika Femmed Magdalena Potembska-Eberhardt poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi regeneracji chrząstki stawowej, co będzie służyło poprawie jakości życia, zwłaszcza osób starszych. Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedsiębiorcy a w konsekwencji do rozwoju działalności gospodarczej.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

  Łączna wartość projektu: 925 200,00 PLN
  Kwota dofinansowania: 363 450,00 PLN

 • POKAZOWY ZABIEG DLA PACJENTÓW

  Pokazowy zabieg dla potencjalnych pacjentów zainteresowanych innowacyjną technologią regeneracji chrząstki stawowej za pomocą komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej był dla zebranych okazją do szczegółowego zapoznania się z metodą dostępną w klinice Femmed. W jego trakcie nie tylko omówiono przebieg i zalety tej unikalnej metody, ale jednocześnie zaprezentowano ją zebranym podczas zabiegu pokazowego. Usługa regeneracji chrząstki stawowej ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, a zwłaszcza osób starszych i stanowi wartościową alternatywę dla inwazyjnych metod zabiegowych, oraz ze względu na wykorzystanie materiału autologicznego pacjenta jest to także metoda o zminimalizowanym potencjale alergizującym.


  The demonstration procedure for potential patients interested in the innovative technology of articular cartilage regeneration using stem cells obtained from adipose tissue was an opportunity for the participants to get acquainted with the method available at the Femmed clinic. During it, the course and advantages of this unique method were not only discussed, but also presented to the participants of the demonstration procedure. The articular cartilage regeneration service aims to improve the quality of life of patients, especially the elderly, and is a valuable alternative to invasive treatment methods, and due to the use of the patient’s autologous material, it is also a method with a minimized allergenic potential.

 • DRUGI POKAZ TECHNOLOGII REGENERACJI TKANKI

  Drugi pokaz technologii regeneracji chrząstki poprzez wykorzystanie tłuszczu pacjenta odbył się w klinice partnera norweskiego w ramach mentoringu. Dr Magdalena Potembska-Eberhardt dopracowuje swoją autorską metodę regeneracji chrząstki stawowej pod okiem specjalisty chirurgii ogólnej i medycyny regeneracyjnej dr Henryka Rządkowskiego, który w swojej klinice wdrożył wiele autorskich procedur.


  The second demonstration of the cartilage regeneration technology by using the patient’s fat took place in the clinic of the Norwegian partner as part of the mentoring. Dr. Magdalena Potembska-Eberhardt is refining her original method of articular cartilage regeneration under the supervision of a general surgery and regenerative medicine specialist, Dr. Henryk Rządkowski, who has implemented many proprietary procedures in his clinic.

 • SPOTKANIE Z PARTNEREM NORWESKIM DR HENRYKIEM RZĄDKOWSKIM

norwaygrantslogo
We work together for a green, competitive and inclusive Europe.
Norway grants

Magdalena Potembska-Eberhardt Klinika Femmed is implementing a project under the Scheme of Small Grants for Entrepreneurial Women of the “Development of Entrepreneurship and Innovation” program, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

 • PROJECT TITLE

  “Development and implementation of an innovative method of performing articular cartilage regeneration services using stem cells obtained from adipose tissue”

 • PROJECT OBJECTIVE

  The aim of the project is to increase the competitiveness of the company Klinika Femmed Magdalena Potembska-Eberhardt by introducing an innovative service for the regeneration of articular cartilage, which will improve the quality of life, especially for the elderly. The project will contribute to the growth of knowledge, skills and competences of the entrepreneur and, consequently, to the development of business activity.

 • PROJECT VALUE

  Total value of the project: PLN 925,200.00
  Co-financing amount: PLN 363,450.00

Back to top of page