norwaygrantslogo

for English scroll down

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Fundusze Norweskie

Magdalena Potembska-Eberhardt Klinika Femmed realizuje projekt w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 • TYTUŁ PROJEKTU

  „Opracowanie i wprowadzenie innowacyjnej metody wykonywania usług regeneracji chrząstki stawowej za pomocą komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej”  

 • CEL PROJEKTU

  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Klinika Femmed Magdalena Potembska-Eberhardt poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi regeneracji chrząstki stawowej, co będzie służyło poprawie jakości życia, zwłaszcza osób starszych. Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedsiębiorcy a w konsekwencji do rozwoju działalności gospodarczej.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

  Łączna wartość projektu: 925 200,00 PLN
  Kwota dofinansowania: 363 450,00 PLN

 • ZAKUPIONA MASZYNA DO PIERWSZEGO ETAPU ZABIEGOWEGO

  Urządzenie stworzone do pobrania i przeszczepu tkanki tłuszczowej w miejsce biorcze. Maszyna zawiera pompę służącą do infiltracji, czyli znieczulenia miejsca dawczego, rączkę wyposażoną w wibracje dającą możliwość pozyskania tkanki tłuszczowej  wraz z częścią wibracyjną oraz ssak wytwrzający spóżnię w sterylnych workach. W dniu 28.12.2021 w Klinice Femmed odbyło się wstawienie sprzętu gotowego do pracy przy pacjentach. 

 • ZAKUPIONA MASZYNA DO DRUGIEGO ETAPU ZABIEGOWEGO

  Laser frakcyjny nieablacyjny o dwóch wiązkach, który ma za zadanie obkurczyć skórę oraz usunąć blizny powstałe na skutek pobrania tkanki tłuszczowej. W dniu 01.09.2022 w Klinice Femmed odbyło się oficjalne wstawienie sprzętu, gotowego do pracy przy pacjentach. 

 • ZAKUPIONA MASZYNA DO TRZECIEGO ETAPU ZABIEGOWEGO

  Po ogłoszeniu konkursu na dostawę urządzenia do trzeciego etapu zabiegowego – generującego wibracje o określonej częstotliwości, wyłoniono ofertę i zawarto umowę na dostawę urządzenia. Zabiegi za pomocą fali uderzeniowej można zastosować po kilku tygodniach od zabiegu. Ten etap zabiegowy jest realizowany w zależności od potrzeb pacjenta. Zadaniem fali uderzeniowej jest przyspieszenie procesów regeneracji tkanek.

 • INFORMACJE DLA PACJENTA

  Każdy pacjent po przebytej konsultacji medycznej z lekarzem do zabiegu powinien się przygotować w następujący sposób: 

  1. Posiadać aktualne badania: morfologia, układ krzepnięcia, jonogram, aktualne USG stawów kolanowych.
  2. 7 dni przed odstawić leki rozrzedzające krew.
  3. Posiadać pas uciskowy lub ubranko na inne ustalone miejsce dawcze.
  4. Nie spożywać kawy w dniu zabiegu.

  Wskazania: 

  – dolegliwości bólowe w stawach 

  – uszkodzenia struktury stawów    

  Efekty: 

  – zniwelowanie lub zlikwidowanie dolegliwości bólowych 

  – regeneracja tkanek 

  – przywrócenie pełnego zakresu ruchu w stawie. 

    Przeciwwskazania: 

  – choroby i schorzenia, które nie są pod kontrolą lekarza (nieleczone), 

  – choroby nowotworowe, 

  – opryszczka, 

  – infekcja, 

  – problemy skórne w miejscu dawczym lub biorczym, 

  – problemy z krzepliwością krwi

 • POSTĘPOWANIE PODCZAS PODANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ DO STAWU KOLANOWEGO

  W momencie podawania tkanki tłuszczowej do stawu kolanowego pacjent musi usiąść przodem do lekarza z opuszczonymi nogami w dół. Wtedy zabieg jest bardziej komfortowy dla pacjenta ponieważ staw kolanowy nie jest obciążony. Zewnętrznie podskórnie podawana jest znieczulenie, A następnie przystępujemy do procedury podania tkanki tłuszczowej wraz z komórkami macierzystymi w staw kolanowy. 

   Podczas zabiegu podawania tkanki tłuszczowej do stawu kolanowego pacjent musi usiąść przodem do lekarza z opuszczonymi w dół nad ziemią nogami. Wtedy zabieg jest bardziej komfortowy dla pacjenta, ponieważ staw kolanowy nie jest obciążony. Zewnętrznie podskórnie podawana jest znieczulenie, a następnie przystępujemy do procedury podania tkanki tłuszczowej wraz z komórkami macierzystymi w staw kolanowy. 

 • PROCEDURA ZABIEGOWA Z LASEREM NIEABLACYJNYM

  Procedura zabiegowa polegajaca na niwelowaniu blizn oraz obkurczaniu skóry po pobraniu tkanki tłuszczowej. Zabieg jest wykonywany w okresie 4 tygodni do pół roku od zabiegu pobrania i przeszczepu tkanki tłuszczowej w staw kolanowy. Wykonywane jest od 3 do 6 zabiegów w zależności od reakcji skóry i podatności na leczenie powstałych blizn. Podczas zabiegu czuje się delikatne ciepło i kłucie. Zabieg nie wymaga okresu rekonwalescencji.

 • POKAZOWY ZABIEG DLA PACJENTÓW

  Pokazowy zabieg dla potencjalnych pacjentów zainteresowanych innowacyjną technologią regeneracji chrząstki stawowej za pomocą komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej był dla zebranych okazją do szczegółowego zapoznania się z metodą dostępną w klinice Femmed. W jego trakcie nie tylko omówiono przebieg i zalety tej unikalnej metody, ale jednocześnie zaprezentowano ją zebranym podczas zabiegu pokazowego. Usługa regeneracji chrząstki stawowej ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, a zwłaszcza osób starszych i stanowi wartościową alternatywę dla inwazyjnych metod zabiegowych, oraz ze względu na wykorzystanie materiału autologicznego pacjenta jest to także metoda o zminimalizowanym potencjale alergizującym.


  The demonstration procedure for potential patients interested in the innovative technology of articular cartilage regeneration using stem cells obtained from adipose tissue was an opportunity for the participants to get acquainted with the method available at the Femmed clinic. During it, the course and advantages of this unique method were not only discussed, but also presented to the participants of the demonstration procedure. The articular cartilage regeneration service aims to improve the quality of life of patients, especially the elderly, and is a valuable alternative to invasive treatment methods, and due to the use of the patient’s autologous material, it is also a method with a minimized allergenic potential.

 • DRUGI POKAZ TECHNOLOGII REGENERACJI TKANKI

  Kolejny pokaz technologii regeneracji chrząstki stawowej poprzez wykorzystanie tkanki tłuszczowej pacjenta. Doktor Magdalena Potembska-Eberhardt chirurg ogólny i plastyczny dopracowuje swoją autorską metodę regeneracji chrząstki stawowej pod okiem mentora. 


  Another demonstration of joint cartilage regeneration technology using the patient’s adipose tissue. Doctor Magdalena Potembska-Eberhardt, a general and plastic surgeon, is refining her proprietary method for joint cartilage regeneration under the supervision of her mentor.

 • SPOTKANIE Z PARTNEREM NORWESKIM DR HENRYKIEM RZĄDKOWSKIM

 • ARTYKUŁ- REWOLUCYJNA METODA REGENERACJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ Z UŻYCIEM KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ

  W grudniu również został opublikowany artykuł online odnośnie regeneracji chrząstki stawowej. Rewolucyjna metoda regeneracji chrząstki stawowej | Papilot

 • TABLICZKA PAMIĄTKOWA

  W klinice Femmed po zakończeniu realizacji dofinansowania została przygotowana tabliczka pamiątkowa

   

 • DZIEŃ KONSULTACJI- W KIERUNKU REGENERACJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ U PACJENTÓW

  Na początku listopada w klinice odbył się dzień konsultacyjny u doktor Magdaleny Potembskiej- Eberhardt. W tym czasie odbywały się prywatne konsultacje w celu ustalenia planu zabiegowego regeneracji chrząstki stawowej. Głównym celem było przeprowadzenie wywiadu oraz uzyskaniu informacji o codziennym funkcjonowaniu pacjenta, aby móc zakwalifikować pacjenta do zabiegu. Podczas wizyty pacjenci najczęściej posiadali już do wglądu lekarza USG, które opisywało stopień chondromalacji. Dla informacji pacjentów posiadamy kilka stopni chondromalacji chrząstki  (rozmiękanie chrząstki w tłumaczeniu dosłownym) – choroba prowadząca do destrukcji tkanki chrzęstnej. Występuje najczęściej w obrębie stawu kolanowego.  Czynnikami predysponującymi do choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego są np: urazy, nadwaga i otyłość.
  Spotyka się 4-stopniową skalę chondromalacji według Outerbridge’a:

  • 0 – chrząstka prawidłowa
  • I stopień – spluszowacenie i zmiękczenie (obrzęk),
  • II stopień – pęknięcia i fragmentacja niepełnej grubości (szczeliny <1,25 mm),
  • III stopień – pęknięcia pełnej grubości (szczeliny >1,25 mm) sięgające do kości podchrzęstnej bez odsłonięcia kości,
  • IV stopień – ubytki odsłaniające kość podchrzęstną.

  Każdy pacjent, który został zakwalifikowany do zabiegu otrzymał zalecenia, przed zabiegowe oraz wykaz badań, które powinien wykonać do zabiegu. Większość pacjentów została zakwalifikowana do wykonania zabiegu. Niektórzy pacjenci mieli dolegliwości w jednej kończynie a niektórzy w obu. W niektórych przypadkach były ciągłe dolegliwości bólowe obu kończyn a w niektórych tylko przy większym wysiłku.

norwaygrantslogo
We work together for a green, competitive and inclusive Europe.
Norway grants

Magdalena Potembska-Eberhardt Klinika Femmed is implementing a project under the Scheme of Small Grants for Entrepreneurial Women of the “Development of Entrepreneurship and Innovation” program, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

 • PROJECT TITLE

  “Development and implementation of an innovative method of performing articular cartilage regeneration services using stem cells obtained from adipose tissue”

 • PROJECT OBJECTIVE

  The aim of the project is to increase the competitiveness of the company Klinika Femmed Magdalena Potembska-Eberhardt by introducing an innovative service for the regeneration of articular cartilage, which will improve the quality of life, especially for the elderly. The project will contribute to the growth of knowledge, skills and competences of the entrepreneur and, consequently, to the development of business activity.

 • PROJECT VALUE

  Total value of the project: PLN 925,200.00
  Co-financing amount: PLN 363,450.00

 • PURCHASED MACHINE FOR THE FIRST STAGE OF THE PROCEDURE.

  A device created for the extraction and transplantation of fat tissue into the recipient site. The machine includes a pump used for infiltration, i.e. anaesthesia of the donor site, a handle equipped with vibration giving the possibility of obtaining fat tissue with the vibrating part and a suction device producing the spleen in sterile bags. On 28.12.2021, the insertion of the equipment ready to work on patients took place at the Femmed Clinic. 

 • PURCHASED MACHINE FOR THE SECOND STAGE OF THE PROCEDURE.

  A dual-beam non-ablative fractional laser to shrink the skin and remove scars caused by fat harvesting. On 01.09.2022, the official insertion of the equipment took place at the Femmed Clinic, ready to work on patients. 

 • PURCHASED MACHINE FOR THE THIRD STAGE OF TREATMENT

  Following a competition for the supply of a device for the third treatment stage – which generates vibrations at a specific frequency – a bid was successful and a contract was concluded for the supply of the device. Shockwave treatments can be applied a few weeks after the treatment. This treatment stage is carried out according to the patient’s needs. The purpose of the shockwave is to accelerate tissue regeneration processes

 • PATIENT INFORMATION

  After undergoing a medical consultation with a doctor, each patient should prepare for the procedure in the following way:

  1. Have up-to-date tests: blood morphology, coagulation system, ionogram, current ultrasound of knee joints.
  2. Stop taking blood-thinning medication 7 days prior.
  3. Have a compression band or clothing for the designated donor site.
  4. Do not consume coffee on the day of the procedure.

  Indications:

  – Joint pain

  – Joint structural damage

  Effects:

  – Reduction or elimination of pain

  – Tissue regeneration

  – Restoration of full range of motion in the joint

  Contraindications:

  – Diseases and conditions that are not under a doctor’s control (untreated)

  – Cancer

  – Herpes

  – Infection

  – Skin problems at the donor or recipient site

  – Blood clotting problems.

 • PROCEDURE DURING ADMINISTRATION OF ADIPOSE TISSUE TO THE KNEE JOINT

  During the procedure of administering adipose tissue to the knee joint, the patient must sit facing the doctor with their legs lowered down. This makes the procedure more comfortable for the patient as the knee joint is not under pressure. Local anesthesia is administered subcutaneously, and then the procedure of administering adipose tissue with stem cells into the knee joint is performed.

 • NON-ABLATIVE LASER PROCEDURE

  A treatment procedure that involves reducing scars and tightening the skin after adipose tissue harvesting. The procedure is performed within 4 weeks to 6 months after the adipose tissue harvesting and transplantation into the knee joint. 3 to 6 sessions are conducted depending on the skin’s response and susceptibility to the treatment of scars. During the procedure, one may feel a gentle warmth and tingling sensation. The procedure does not require a recovery period.

 • ARTICLE-REVOLUTIONARY METHOD OF JOINT CARTILAGE REGENERATION USING STEM CELLS FROM ADIPOSE TISSUE

  An online article regarding articular cartilage regeneration was also published in December.

  Rewolucyjna metoda regeneracji chrząstki stawowej | Papilot

 • COMMEMORATIVE PLAQUE

  A commemorative plaque has been prepared at the Femmed clinic following the completion of the funding

 • CONSULTATION DAY - TOWARDS ARTICULAR CARTILAGE REGENERATION IN PATIENTS

  At the beginning of November, the clinic held a consultation day with Dr Magdalena Potembska- Eberhardt. During this time, private consultations were held to establish a treatment plan for articular cartilage regeneration. The main aim was to take a history and obtain information about the patient’s daily functioning in order to qualify the patient for the procedure. At the time of the visit, patients usually already had an ultrasound scan for the doctor to review, which described the degree of chondromalacia. For patients’ information, we have several degrees of cartilage chondromalacia (cartilage softening in literal translation) – a disease that leads to the destruction of cartilage tissue. It occurs most commonly in the knee joint.  Predisposing factors for osteoarthritis of the knee are, for example: injury, overweight and obesity.
  A 4-stage chondromalacia scale according to Outerbridge is encountered:

  • 0 – normal cartilage
  • Grade I – splaying and softening (swelling),
  • Grade II – cracks and fragmentation of incomplete thickness (fissures <1.25 mm),
  • Grade III – full thickness fractures (fissures >1.25 mm) extending to the subchondral bone without exposing bone,
  • Grade IV – defects exposing the subchondral bone.

  Each patient who was qualified for the procedure was given recommendations, preoperative instructions and a list of tests to be performed for the procedure. The majority of patients were qualified for the procedure. Some patients had complaints in one limb and some in both. In some cases there was continuous pain in both limbs and in some cases only with greater exertion

Back to top of page